NieuwsbriefSchrijf je in voor onze nieuwsbrief

  

 

 

 


Indien u via internet of telefoon bij Brevar Vakantie VOF (hierna te noemen; Brevar) een reservering maakt, zijn onderstaande boekingsvoorwaarden van toepassing. Brevar wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Brevar.

1. Reservering
Indien Brevar uw reservering in behandeling neemt, ontvangt u een boekingsbevestiging per email, tevens faktuur binnen enkele dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Brevar. Bent u binnen 24 uur na verrichting van de reservering niet in het bezit vande boekingsbevestiging, dan dient u contact op te nemen met Brevar. Tussen u en Brevar komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Brevar de reservering aan u heeft bevestigd. De overeenkomst betreft huur van accommodaties voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

2. Prijzen
U bent aan Brevar verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de boekingsbevestiging, tevens factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Brevar is verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Betalingen
De reservering is pas definitief als u de aanbetaling van 25%, vermeerderd met de reserveringskosten en evt. gereserveerde opties, binnen de gestelde termijn heeft voldaan. Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Brevar uiterlijk 8 weken voor de eerste dag van uw verblijf van het als vermeld in de bevestiging van de reservering. In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en uw aankomstdatum het gehele bedrag betaald te worden. Het is belangrijk om bij betaling duidelijk het BOEKINGSNUMMER als betalingskenmerk op te geven. Indien dit niet vermeld wordt kan uw betaling niet in behandeling worden genomen. Zodra de aanbetaling bij Brevar is ontvangen kunnen er geen wijzigingen meer in de boeking aangebracht worden. Wanneer u toch een wijziging wilt aanbrengen zijn wij genoodzaakt hier € 47,50 voor in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Brevar u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Brevar zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Brevar als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Brevar in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Brevar heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing.

4. Annuleringsverzekering
Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u wilt er ondanks alle voordelen geen gebruik maken, neem dan binnen 14 dagen contact met ons op om dit te laten veranderen. Na deze 14 dagen is dit niet meer te wijzigen en blijft uw annuleringsverzekering van kracht en bent u de kosten verschuldigd.

Voorwaarden Annuleringsverzekering:
Het tarief van het annuleringsfonds bedraagt 5% van de overeengekomen verblijfskosten (minimaal € 10,-) vermeerderd met € 4,95 administratie kosten. Deelname aan het annuleringsfonds vrijwaart u voor de kosten van een annulering veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen mits gestaafd met een officiële verklaring. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, behoudt Brevar zich het recht voor een onderzoek in te stellen.
1 Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van hoofdpersoon of een van de deelnemers.
2 Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of deelnemer.
3 Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan of in uw huis of inboedel van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.
4 Een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan mobilisatie.
In geval van vroegtijdig afbreken van uw vakantie om een van bovenstaande redenen, zal naar rato van het aantal genoten vakantiedagen een percentage van de huursom worden terugbetaald.

UITSLUITINGEN
Geen recht op uitkering bestaat indien:
1 de gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met een burgeroorlog, een (natuur)ramp en/of een (bos)brand;
2 de gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van (vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad;
3 de gebeurtenis veroorzaakt is door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reacties zijn ontstaan, tenzij aangewend bij de medische behandeling van de verzekerde;
4 verzekerde of de bij uitkering belanghebbende omtrent het ontstaan, aard of omvang van de schade een onvolledig of onware opgave doet of indien de verplichtingen niet of niet tijdig worden nagekomen.

5. Annuleringskosten
Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u heeft geen annuleringsverzekering bij ons afgesloten, dan bent u verplicht om aan Brevar een gefixeerde schadevergoeding te betalen. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt:
- bij annulering tot 3 maanden voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot 2 maanden voor ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot 1 maand voor ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering vanaf 1 maand voor ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs.

6. Reserveringskosten
De prijzen van de accommodaties/plaatsen zijn exclusief reserveringskosten. Per reservering bent u € 29,50 reserveringskosten verschuldigd.

7. Verplichte toeslag
Voor alle huuraccommodaties geldt een verplichte toeslag, deze bestaan uit :
- eindschoonmaak
- reserveringskosten
- toeristenbelasting (betaling ter plaatse)

8. Waarborgsom
Bij aankomst dient u een borg te betalen voor de sleutel van de accommodatie en key van de slagboom, bij inlevering ontvangt u deze weer retour. De hoogte van deze borg varieert per camping. Bij verlies van deze sleutel dient u opnieuw deze borg weer te betalen voor de nieuwe sleutel. Het bedrag dat u voor de borg betaalt heeft ontvangt u weer terug na de inlevering van de sleutel van uw vakantieaccommodatie en key van de slagboom. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten verrekend worden met de borg.

9. Aankomst en Vertrek
Op de dag van aankomst heeft u vanaf 16.00 uur toegang tot uw huuraccommodatie. Op de dag van vertrek dient u vóór 10.00 uur het huurobject te verlaten en de sleutel bij de receptie in te leveren. Indien u de huuraccommodatie later verlaat dan 10.00 uur dan behoudt de receptie zich het recht om een gedeelte van de borg in te houden.

10. Aansprakelijkheid
Brevar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
- diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van uw verblijf.
- het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de camping tijdens uw verblijf.
- mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en/of andere eigendommen van Brevar, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten uwerzijds dan wel van derden die zich met uw toestemming in één van de huuraccommodatie van Brevar bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten aan u worden doorberekend.

11. Wijzigingskosten
Voor wijzigingen in de door u opgegeven boeking brengt Brevar per wijziging € 47,50 wijzigingskosten aan u in rekening. Deze kosten worden niet berekend als u bijboekt of de boeking wijzigt naar een duurdere periode of huuraccommodatie. Eventuele meerkosten worden wel in rekening gebracht. 2 weken voor vertrek worden uw gegevens doorgegeven aan de receptie, het is dan niet meer mogelijk om wijzigingen door te geven.

12. Verschillen in accommodatie
Het is mogelijk dat er verschillen zitten tussen accommodaties van het zelfde type.

13. Huisdieren
In onze accommodaties zijn huisdieren helaas niet welkom.

14. Voor- en naseizoen (met uitzondering van juli en augustus)
In het voor- en naseizoen is het op de campings rustiger en bieden wij u extra voordelige tarieven aan. Het kan gebeuren dat (bepaalde) faciliteiten in deze periodes niet beschikbaar zijn en er werkzaamheden plaatsvinden i.v.m. veranderingen of uitbreidingen, zonder dat wij u daar op voorhand van op de hoogte brengen.

15. Toeristenbelasting
Inmiddels dient u ook in Italië toeristenbelasting te betalen. Op de prijzenpagina leest u hier meer over.

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Brevar Vakantie. Afwijkingen in de beschrijving van de accommodaties zijn mogelijk. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande boekingsvoorwaarden. Prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright ©2012 | Alle rechten voorbehouden | BreeVerhuur
Anneke den Breejen | Loenensestraat 179, 2574 RL Den Haag